Ekologisk mat

Ekologisk mat – vad är det?

Ekologiskt lantbruk — vad är speciellt med det?
Sammanfattning: Ekologiskt lantbruk ska drivas med stor hänsyn till miljö, djur och människor. Man får inte använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Metoderna som används ska förebygga växt- och djursjukdomar och lantbruket ska anpassas till lokala förutsättningar. På 20 procent av dom svenska åkrarna odlar man ekologiskt och många kor föds upp med ekologiska metoder. Det finns också grisar, får och värphöns i det ekologiska lantbruket.

 

Miljövänligt, etiskt och resursbevarande, det är tre nyckelord om man ska sammanfatta målen för ett ekologiskt lantbruk. Det innebär:
• att bönderna ska ha en bra och hälsosam arbetsmiljö,
• att djuren ska skötas så att de är friska och mår bra och att odlingsmarkerna
• att miljön runt omkring inte ska påverkas negativt.
Produktionen ska ge livsmedel av god kvalitet.
Det måste finnas ett kretslopp… Det traditionella jordbruket har under många år blivit mer och mer storskalig, miljöförstörande och beroende av t.ex. konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. När djurproduktion och växtodling skildes åt fanns inte längre det naturliga kretsloppet av näringsämnen – från jord till växter och vidare till djur och människor och sedan tillbaks till jorden igen. Man odlade samma gröda på samma åker år efter år och det gjorde att man fick problem med skadedjur och ogräs eftersom jorden blev näringsfattig. Man använde då konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel för att klara av problemen. De ekologiska lantbrukarna försöker nu att skapa kretsloppet av näringsämnen igen. Man får t.ex. inte använda konstgödsel, kemiska bekämpnings medel eller använda medicin i förebyggande syfte. De som föder upp djur ska själv producera djurens foder på sin gård och djuren ska ha möjlighet att leva med sitt naturliga beteende. Ekologiska lantbrukare ska använda sig av metoder som kan förebygga ogrässpridning, sjukdomar och angrepp av t.ex. skadedjur.

Mer ekologiskt på åkrarna

Under de senaste tio åren har den ekologiska produktionen i Sverige och i Europa ökat snabbt, ungefär 25 procent om året. Men nu ökar det inte lika snabbt fastän man kan få ekonomiskt stöd om man odlar ekologiskt. Under 2006 odlades 20 procent ekologiskt.